Om foreningen / Bestyrelsesmøder / Tidligere bestyrelsesmøder

Tidligere bestyrelsesmøder

Referat fra DSPE`s generalforsamling den 25 november 2016.

Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Henrik Christesen. Referent: Ann-Margrethe Rønholt

Formandens beretning.
Se venligst formandens beretning der er vedhæftet som selvstændig dokument.

Indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer.
Der forslås at bestyrelsen ansøger om at DSPE kommer med i LVS (Læge videnskabelige selskaber). Der vil være mulighed for at søge om midler til betaling af fx udenlandske foredragsholder.

Der fremlæggelses forslag til vedtægtsændringer. Se det vedhæftet. Godkendelse af ændringerne ved afstemning. 13 stemmer for de ændrede vedtægter, hvilket er nok til ændringerne godkendes.

Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent.
Kasseren ikke tilstede og der er fortsat udfordringer i forhold til adgang til regnskab. Der aftales at vi afholder ekstraordinært generalforsamling den 3/3-2017 med fremlæggelse af økonomien.

Valg til bestyrelsen.
Der ingen i bestyrelsen der står til valg.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Overlæge Per Kjærsgaard, Herning vælges til revisorassistent.

Evt.
Intet under evt.
 
****
 
Referat Generalforsamling DSPE
Rigshospitalet den 29. januar 2016


1) Henrik Christesen vælges som dirigent og Dorte Hansen som referent

2) Dagsordenen godkendes, dog med ønske om at denne fremadrettet udsendes minimum 14 dage før generalforsamlingen.

3) Henrik fremlægger formandens beretning som resumeret i vedhæftede.

4) Anders Johansen har som ny kasserer i bestyrelsen endnu ikke fået adgang til foreningskontoen. Dette har været en omstændelig proces, som bl.a. kræver fremsendelse af foreningens vedtægter til banken. Tidligere DSPE-formand Niels Feilberg har nu fremskaffet vedtægterne, og fremsender disse til Anders. Et regnskab følger derfor i nærmeste fremtid, og vil efter godkendelse af revisor Annie Ellermann blive fremsendt til alle DSPE-medlemmer.

5) Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Dorte Hansen træder ud af bestyrelsen efter 2x3 år på sekretærposten. Jesper Johannesen har siddet i bestyrelsen i 3 år, og er interesseret i genvalg. Suppleant Signe Beck-Nielsen ønsker ikke at stille op. Uden egentlig valghandling bliver Ann-Margrethe Rønholt valgt ind som nyt medlem i DSPE´s bestyrelse, Jesper Johannesen genvælges og Anders Schou træder ind i bestyrelsen som suppleant. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Henrik som formand, Ann-Margrethe som sekretær og Anders J som kasserer.

6) Evt.
a. Forslag til emner ved kommende DSPE-møder: pubertet, endokrinologiske aspekter af nyresygdomme, vækstproblemer hos børnepsykiatriske patienter, Center for transkønnede på RH. Gerne planlægge et fællesmøde med børneendokrinologer i Malmø samt fællesmøder mellem DSPE og DSBD.
b. Ønske om at dato for DSPE-møderne udsendes minimum ½ år forud for møderne, og at mødets tema gerne meldes ud 3 måneder forinden. Da aktuelle møde er udskudt fra november, vil næste møde allerede blive afholdt i foråret.
Bestyrelsen har efterfølgende fastlagt dato for næste møde til den 27. maj.
c. Der er forslag om, at bestyrelsen udvides til 5 medlemmer. Dette spørgsmål tages op som punkt ved næste generalforsamling, som bliver i efteråret 2016.