Om foreningen / Vedtægter

Vedtægter

Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi (DSPE)

Vedtægter

§1. Navn
Selskabets navn er: Dansk Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi (DSPE, Danish Society for Paediatric Endocrinology).

§2. Formål
DSPEs formål er at fremme pædiatrisk endokrinologi i Danmark ved etl andsdækkende samarbejde inden for uddannelse,diagnostik,terapi og forskning.
DSPE vil gøre dette ved:
a.  at arrangere møder om pædiatrisk endokrinologi med mulighed for diskussion af cases og fremlæggelse af forskningsresultater.
b.  at stimulere til forskningssamarbejde.
c.  at søge samarbejde med danske og internationale videnskabelige  selskaber med samme interesseområde.
d.  at stimulere interessen for pædiatrisk endokrinologi blandt yngre læger, medicin studerende og andre sundhedsfaglige personer.

§3. Medlemmer
DSPE er åben for deltagelse af enhver sundhedsfaglig person med interesse inden for pædiatrisk endokrinologi, dog skal mindst 50% af medlemmerne være læger.

§4. Møder
Der holdes mindst to årlige møder. Der udarbejdes skriftligt referat af hvert møde,som sendes til gruppens medlemmer. DSPE møder er åbne for alle.

§5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er DSPEs øverste myndighed. Der holdes årlig generalforsamling i forbindelse med et efterårsmøde.
Generalforsamlingen afholdes med følgende faste punkter:
1.      Valg af dirigent og referent
2.      Formandensberetning
3.      Indkomne forslag
4.      Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent
5.      Valg til bestyrelsen
6.      Valg af revisor og revisorsuppleant
7       Evt.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen ihænde senest 1 måned inden datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14dages varsel,sammen med udsendelse af formandens skriftlige beretning og indkomne forslag.
Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance,har stemmeret.
Afstemning ved generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et tilstedeværende medlem forlanger det. Der kan stemmes ved fuldmagt til generalforsamlingen. Der anvendes almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§6.             Tillidsposter
Valg herti lforetages ved den årlige generalforsamling. Der vælges 5 personer til bestyrelsen, som konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved forfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. l bestyrelsen anvendes almindelig stemmeflerhed.
Valgperioden er 3 år og umiddelbart genvalg kan foregå én gang.
Kun to af bestyrelsens medlemmer kan afgå samtidigt ved valg til bestyrelsen. Formanden tegner DSPE udadtil.
Næstformand tegner ved formandens forfald DSPE og assisterer gruppens formand i forhold, som har med DSPE at gøre.
Sekretærensopgave er at føre referat over bestyrelsens forhandlinger, møder i DSPE sam tved generalforsamlingen,
Kassereren fører regnskab og medlemsregister samt varetager medlemsassocierede funktioner. Regnskabet forelægges generalforsamlingen efter revision ved revisor.
Revisor og revisorsuppleant vælgesblandt ikke-bestyrelsesmedlemmer for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted umiddelbart engang.

 §7.             Ekstraordinær generalforsamling
 Denne kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt kræver det, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 2 måneder efter det stillede krav.

§8.             Økonomi
 DSPEs midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§9.             Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til gene­ralforsamlingen. Til vedtagelse af et ændringsforslag kræves, at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer afgiver stemme (evt. ved fuldmagt).
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal ændringsforslaget i uændret form genfremsættes ved en ekstraordinær generalforsamling efter højst to måneder, hvor det kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed.
 
§10.          Opløsning af  DSPE
Beslutningen om opløsning a fDSPE kan træffes efter retningslinjerne for vedtægtsændringer. Eventuelt overskydende midler skal gå til et formål som tilgodeser børn.

Denne reviderede udgave er vedtaget på generalforsamling d. 25/11 2016 i Skejby.


På bestyrelsens vegne,
Henrik Thybo Christesen
DSPE formand

 
   *****
 
 
Tidligere vedtægter 2000-2016
 

Dansk Studiegruppe for Pædiatrisk Endokrinologi (DSPE)

Vedtægter

§1. Navn

Studiegruppens navn er: Dansk Studiegruppe for Pædiatrisk Endokrinelogi (DSPE, Danish Study Group for Paediatric Endocrinology)

§2. Formål

Studiegruppens formål er at fremme pædiatrisk endokrinelogi i Danmark ved et landsdækkende samarbejde indenfor uddannelse, diagnostik, terapi og forskning.

Studiegruppen vil gøre dette ved at:

a. arrangere møder om pædiatrisk endokrinelogi med mulighed for diskus­ sion af cases og fremlæggelse af forskningsresultater.

b. stimulere til forskningssamarbejde og medvirke til udarbejdelse af diag­ nostiske og behandlingsmæssige protokoller samt kvalitetsovervågning.

c. søge samarbejde med danske og internationale videnskabelige selska­ ber med samme interesseområde.


§3. Medlemmer

Studiegruppen er åben for deltagelse af enhver sundhedsfaglig person med inter­ esse indenfor pædiatrisk endokrinologi.


§4. Møder

Der holdes mindst to årlige møder. Der udarbejdes skriftligt referat af hvert møde, som sendes til gruppens medlemmer.
Studiegruppens møder er åbne for alle.


§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er studiegruppens øverste myndighed. Der holdes årlig ge­ neralforsamling i forbindelse med et efterårsmøde.

Generalforsamlingen afholdes med følgende faste punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Forelæggelse af regnskab og forslag til kontingent

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7 Evt


Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde se­ nest 1 måned inden datoen for generalforsamlingens afholdelse

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, sammen med udsendelse af formandens skriftlige beretning og indkomne forslag.

Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.
Afstemning ved generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et tilstedevæ­
rende medlem forlanger det. Der kan stemmes ved fuldmagt til generalforsam­ lingen. Der anvendes almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.


§6. Tillidsposter

Valg hertil foretages ved den årlige generalforsamling . Der vælges 4 personer til bestyrelsen som konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Ved forfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalfor­ samling . l bestyrelsen anvendes almindelig stemmeflerhed, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende .

Valgperioden er 3 år og umiddelbart genvalg kan foregå en gang.

Kun to af bestyrelsens medlemmer kan afgå samtidigt ved valg til bestyrelsen. Formanden tegner studiegruppen udadtil.
Næstformand tegner ved formandens forfald studiegruppen og assisterer grup­ pens formand i forhold, som har med studiegruppen at gøre.

Sekretærens opgave er at føre referat over bestyrelsens forhandlinger, møder i studiegruppen samt ved generalforsamlingen,

Kassereren fører regnskab og medlemsregister samt varetager medlemsassocie­ rede funktioner. Regnskabet forelægges generalforsamlingen efter revision ved reVISOr

Revisor og suppleant vælges blandt ikke-bestyrelsesmedlemmer for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted umiddelbart en gang.§7. Ekstraordinær generalforsamling

Denne kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Hvis 1/4 af medlem­ merne skriftligt kræver det, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til ekstraordi­ nær generalforsamling senest 2 måneder efter det stillede krav

§8. Økonomi

Gruppens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

§9. Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling Forslag til ved­ tægtsændringer udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til gene­ ralforsamlingen. Til vedtagelse af et ændringsforslag kræves, at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer afgiver stemme (evt. ved fuldmagt).
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal ændringsforslaget i uændret form genfremsættes ved en ekstraordinær generalforsamling efter højst to måneder. hvor det kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed.

§10. Opløsning af studiegruppen

Beslutningen om opløsning af DSPE kan træffes efter retningslinjerne for ved­ tægtsændringer. Eventuelt overskydende midler skal gå til et formål som tilgode­ ser børn.

Odense,
22. September 2000